Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Chào mừng bạn đến với Website Trường THCS Mỹ Đức Tây
      Tin tức
      Thông báo - thư mời
      Tổ chức
      Chuyên môn
      Công khai giáo dục
      Tra cứu kết quả học tập
      Thời khóa biểu
      Điểm danh kiểm diện
      Tài nguyên dạy và học
      Đề thi - đáp án
      Liên hệ
Đề thi Toán vòng Huyện năm học 2011- 2112 (29/02/2012)
Đề kiểm tra Hk2 Vật lý 9 2010 - 2011 (25/02/2012)
Đề Hk2 Vật Lý 7 2010 - 2011 (25/02/2012)
Đề Toán 7 HK2 2010 - 2011 (25/02/2012)
Đề thi HK2 Sinh học 9 2010 - 2011 (25/02/2012)
 
   
 
Tin tức
 
Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Tác giả: NgocTram, Thứ ba,15/05/2012

UBND TỈNH TIỀN GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ NỘI VỤ- SỞ TÀI CHÍNH

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Tiền Giang, ngày  11  tháng 5 năm 2012

Số: 592/SGDĐT-STC-SNV-SLĐTBXH

 

Về việc thực hiện chế độ phụ cấp

   thâm niên đối với nhà giáo.       

 

  Kính gửi :

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công và TP Mỹ Tho;

- Trường Đại học Tiền Giang;

- Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang;

- Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang;

- Các trường và trung tâm trực thuộc Sở;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Gò Công và                                                       

 thành phố Mỹ Tho.                                                    

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC- BLĐTB&XH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của  Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 629/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2012 về việc thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị  định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Liên sở Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

 3. Đối tượng quy định tại điểm 1, điểm 2 mục I nói trên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

a) Các đối tượng quy định tại điểm 1 mục I phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

b) Các đối tượng quy định tại điểm 2 mục I không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại tiết a điểm 3 công văn này.

II. Điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên :

Nhà giáo thuộc nhóm đối tượng nêu tại điểm 1, 2 mục I công văn này nếu có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:

 Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên: được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại tiết a, b điểm 2, mục II công văn này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (tức là không bao gồm :  thời gian tập sự, thviệc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội).

 Căn cứ thời gian công tác thể hiện trong sổ bảo hiểm xã hội để tính thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tập sự tùy thời điểm công tác và văn bằng tốt nghiệp  của nhà giáo để tính. Thống nhất thực hiện theo quy định như sau:

 

TT

 

Văn bằng

tốt nghiệp

Từ ngày 30/11/1998

trở về trước

 

(Theo quy định của Thông tư số 01/TT ngày 13/01/1977 của Bộ Giáo dục).

Từ ngày  01/12/1998 đến 24/10/2003

 

(Theo quy định

của Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998

của Chính phủ)

Từ ngày 25/10/2003

đến nay

 

(Theo quy định của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

của Chính phủ)

01

Sơ cấp

9 tháng

3 tháng

3 tháng

02

THSP

18 tháng

6 tháng

6 tháng

03

CĐSP, SP cấp 2

24 tháng

6 tháng

12 tháng

04

ĐHSP

24 tháng

12 tháng

12 tháng

Đối với các trường hợp được miễn giảm hoặc kéo dài thời gian tập sự cơ quan có thẩm quyền  căn cứ hồ sơ liên quan xem xét, quyết định.

3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:

Nhà giáo thuộc nhóm đối tượng nêu tại điểm 1, 2 mục I của công văn này có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công 15 năm, trong đó có 7 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 8 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 15 năm (gồm 7 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 8 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 15 năm là 15%.

Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 8 năm giảng dạy, giáo dục. Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 3 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 3 năm. Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 3 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.

Ví dụ 3: Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời gian tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 6 năm thì đi nghĩa vụ quân sự với thời gian 02 năm (24 tháng), sau đó được xuất ngũ về tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 4 năm. Như vậy, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 12 năm (10 năm giảng dạy, giáo dục + 2 năm đi nghĩa vụ quân sự), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 12 năm là 12%.

3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

 Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

III. Phương thức và nguồn kinh phí chi trả :

1. Phụ cấp này được  trả cùng kỳ lương hàng tháng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện như sau:

a) Đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước đảm bảo và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.

3. Việc lập và phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật.

IV. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại công văn này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

2. Những quy định cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện:

2.1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập:

a) Căn cứ thời gian giảng dạy, giáo dục của nhà giáo, trên cơ sở hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội và các tài liệu có liên quan; đơn vị trực tiếp quản lý, trả lương cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (bao gồm cả nhà giáo đã chuyển công tác từ đơn vị bạn đến) của cơ sở giáo dục theo các Biểu quy định sau đây gửi cơ quan chủ quản thẩm định và quyết định:

- Cá nhân nhà giáo: Thực hiện Biểu A1.

- Đơn vị:

+ Thực hiện Biểu A2.

+ Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011 (Biểu 1a), năm 2012 (Biểu 1b).

+ Tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên năm 2011 (Biểu 5a), năm 2012 (Biểu 5b).

b) Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP sau khi được cấp có thẩm quyền quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định;

c) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến nay.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập chịu trách nhiệm đối chiếu với hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội và các tài liệu liên quan để thực hiện đúng và kịp thời các Biểu mẫu; trình hồ sơ thẩm định và xét duyệt phụ cấp thâm niên lên cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo.

2.2.Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo.

2.2.1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo cụ thể là các sở, ngành, các phòng Giáo dục và đào tạo, các phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND huyện (thị, thành) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên theo các biểu sau:

- Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011 (Biểu 2a), năm 2012 (Biểu 2b).

- Tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên năm 2011 (Biểu 5a), năm 2012 (Biểu 5b).

2.2.2.  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho

tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên năm 2011, năm 2012 theo các biểu sau:

- Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011 (Biểu 3a), năm 2012 (Biểu 3b).

- Tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên năm 2011 (Biểu 5a), năm 2012 (Biểu 5b).

2.2.3. Sau khi các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện (thị, thành) thẩm định, tổng hợp nhu cầu nguồn kinh phí thì gửi các biểu mẫu về Sở Tài chính để Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính và cấp phát kinh phí thực hiện việc chi trả phụ cấp thâm niên cho nhà giáo.

2.3. Phân cấp xét duyệt : Theo phân cấp quản lý hiện hành. Cụ thể là :

2.3.1. Cơ sở giáo dục công lập xét duyệt Biểu A2

2.3.2. Các sở, ngành trực tiếp thẩm định và ra quyết định về phụ cấp thâm niên cho các nhà giáo công tác tại các Cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở, ngành.

2.3.3. UBND huyện, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho trực tiếp hoặc ủy quyền cho các Phòng chức năng (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội)  thẩm định và ra quyết định về phụ cấp thâm niên cho các nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc các phòng cấp huyện).

2.3.4. Hiệu trưởng các trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và  Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang chịu trách nhiệm xét duyệt và ra quyết định về phụ cấp thâm niên cho nhà giáo công tác tại đơn vị mình.

2.3.5. Riêng Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện (nếu có đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo) lập các Biểu A2, Biểu 1a, Biểu 1b, Biểu 5a, Biểu 5b gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xét duyệt.

2.4. Hồ sơ xét duyệt và  thẩm định phụ cấp thâm niên nhà giáo gồm có:

+ Các Biểu A2, Biểu 1a, Biểu 1b, Biểu 2a, Biểu 2b, Biểu 5a và Biểu 5b.

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

2.5. Quy định về thời gian thực hiện:

- Các cấp xét duyệt và  thẩm định phụ cấp thâm niên nhà giáo xong trước ngày 25 tháng 5 năm 2012.

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện (thị, thành) thẩm định, tổng hợp nhu cầu nguồn kinh phí gửi các biểu mẫu về Sở Tài chính trước ngày 31/5/2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời  về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Lao động -Thương binh và Xã hội  để  được hướng dẫn, bổ sung./.

 

SỞ NỘI VỤ

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Văn Trí

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Minh Vỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ TÀI CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Văn Hùng

Nơi nhận:

-TTTU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);

-Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

-Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở TDTT, Sở GTVT, Sở VHTT, Sở LĐTB&XH, KBNN tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị, thành (để phối hợp);

-Các cơ sở GD&ĐT của tỉnh (để thực hiện);

-PhòngGD&ĐTcác huyện thị & thành phố Mỹ Tho (để thực hiện);

-Phòng Tài chính-Kế hoạch và KBNN các huyện thị & thành phố Mỹ Tho (để thực hiện);

-Lưu: Sở Tài chánh, Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ và Sở LĐTB&XH.

 

 

 
  Trường THCS Mỹ Đức Tây Khai giảng năm học mới
  Danh sách Phòng thi HK2 năm học 2013-2014
  Giáo dục THPT chỉ còn 3 môn học bắt buộc
  Ba học sinh 9X trường Amsterdam giành học bổng 'khủng' của Mỹ
  Lễ tổng kết và Lễ ra trường của HS khối 9
  Thông báo v/v thuyên chuyển CB,CCnăm học 2013-2014
  Nhiệt liệt chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Ban hành Qui định về Thu và sử dụng kinh phí của Ban ĐDCMHS
  Điểm chuẩn Tuyển sinh 10 năm học 2012 - 2013
  Lễ Tổng kết năm học 2011
 
 
 
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2013 - 2014 (18/04/2014)
Hướng dẫn Bồi dưỡng thường xuyên (04/04/2014)
Lich kiem tra Hk1 2013-2014 (07/12/2013)
Mẫu đơn xét thăng hạng công chức năm 2013 (11/08/2013)
Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (01/06/2012)
Một số câu hỏi kiến thức Đội (18/04/2014)
Cấu trúc tuyển sinh năm học 2013-2014 (22/05/2013)
Kế hoạch Bộ môn Toán THCS (29/02/2012)
Cấu trúc Tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 - 2013 (29/02/2012)
 
 
Trường THCS Mỹ Đức Tây

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Điện thọai: 0733.746 768

Email: c2myductaycaibe.tiengiang@moet.edu.vn

Website: http://thcsmyductay.tiengiang.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Phan Văn Ẩn
Thiết kế bởi: Võ Quang Nhường
TTTH - Sở GD&ĐT Tiền Giang